Sverige antar ÄNTLIGEN Barnkonventionen som svensk lag!

 In Föräldravrålet/blogg, Nyheter

30 år efter Barnkonventionens fastställande, tas den äntligen upp som svensk lag från och med i dag den 1 januari 2020. Lagen innebär både en utökad möjlighet såväl som skyldighet att utforma nya lagar och fatta beslut utifrån vad som är bäst för barnen.
Läs Barnkonventionen i sin helhet.

Som den aktör som kämpar för våra barns framtida klimat, välkomnar vi i Föräldravrålet antagandet! Speciellt vill vi belysa artiklarna 3, 6, 12, 20, 22 och 24:

Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Artikel 20: Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem.

Artikel 22: Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar.

Artikel 24: Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Vi förväntar oss action utifrån barnens bästa!

Att barnkonventionen nu blir svensk lag hoppas vi förstärker politikernas ansvarskänsla för våra barns klimat. Vi förväntar oss att artiklarna ovan får inverkan på hur Sverige hanterar klimatkrisen: vad vi gör för att förebygga den, hur klimatet prioriteras i politiska beslut samt hur medborgarna utbildas och informeras. Men också hur vi förbereder oss för olika scenarier av klimatförändringar som kommer att drabba allas våra barn.

Barnkonventionen blir alltså ytterligare ett argument för att sätta press på politiker att agera utifrån barnens bästa både nu och i framtiden. Att inte följa den är faktiskt detsamma som att bryta mot lagen.

Vi i Föräldravrålet vill se att regeringen och de styrande i kommuner och landsting tar Barnkonventionen i beaktning och prioriterar ett klimatarbete som utgår ifrån våra barns rätt till ett drägligt klimat. 

Recent Posts
Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt